Apostolic-Ministry
Home Ministerie Testimonies IBSN About Contact
Nederlands Deutsch

Welkom bij Apostolisch Ministerie (Apostolic Ministry)


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Jhn 3:16)

Ministerie Principes (Basis):

En Hij zeide tot hen:Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

(Mrk 16:15-18)


Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. (2 Kor 2:17)

Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. (Mt 10:8)

Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand. (Spreuk 23:23)

De Nederlandse website is in ontwikkeling.

Volgende Pagina

to top

Deze Website wordt volledig ontwikkeld in gewoon HTML - duurzaam/zuinig principes. Best viewed in FireFox.
Pagina Geschiedenis: Laatste revisie 27 Juli 2010


© 2010 Apostolic Ministry
Contact | Privacy | Beliefs | Sitemap