Apostolic-Ministry
Home Ministerie Testimonies IBSN About Contact
Nederlands Deutsch

Wat is het Oorsprong van dit Ministerie?


Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;
(Gal 1:15-16)

En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.
(Eph 4:11-16)

(Onderstaande teksten zijn nog in het engels,aan nederlandse versies wordt gewerkt)

Actieve Ministeries:

  1. Vervolgde Christenen rond de wereld
  2. Internationale Bijbel Studie - IBSN
  3. Getuigenis over God en Zijn plan
  4. Ministry of Reconciliation
  5. Helping the unprivileged - Help for the Poor & the Refugees
  6. Spiritual Support
  7. Standing for Truth - Exposing Frauds/Deciets

De Nederlandse website is in ontwikkeling.

to top